HF CONTESTING

Savez radio-amatera Srbije

Developed by: YT1WA      Consulting: YU1RA

Prijavi se (administrator)

Ko je na vezi

Danas 111

Juče 63

Ove nedelje 174

Ovog meseca 1917

Ukupno 109187

Trenutno na vezi: dva gosta i nema članova

Izaberi takmičenje

Naziv takmičenja
Godina takmičenja
Etapa takmičenja

     


KT KUP SRS - 2021   

Prijavljeni rezultati


A - Vise operatora
Pl.
Call
Klub
1 per
QSO/Mpl/Pts
2 per
QSO/Mpl/Pts
3 per
QSO/Mpl/Pts
4 per
QSO/Mpl/Pts
Poena
Odbijene veze
1
YT0ZYU1AAX
44/20/1760
53/22/1166
48/21/2016
49/21/1029
5971
39,61
2
YU1ANOYU1ANO
43/21/1806
39/23/897
42/21/1764
44/20/880
5347
3
YT0WYU1AAX
38/18/1368
41/17/697
40/18/1440
44/21/924
4429
77
4
YT7MYU1ANO
27/17/918
45/22/990
39/19/1482
47/21/987
4377
70
5
YT5CYU7BPQ
41/19/1558
42/20/840
33/17/1122
42/20/840
4360
40,157
6
YU1AYU1ANO
36/19/1368
42/18/756
33/20/1320
40/19/760
4204
49
7
YT1RAYU1AAX
32/14/896
23/14/322
32/13/832
8/5/40
2090
8
YU1AAXYU1AAX
33/12/792
16/11/176
28/11/616
27/17/459
2043
100

B - Jedan operator HP
Pl.
Call
Klub
1 per
QSO/Mpl/Pts
2 per
QSO/Mpl/Pts
3 per
QSO/Mpl/Pts
4 per
QSO/Mpl/Pts
Poena
Odbijene veze
1
YT3XYU1DKL
47/20/1880
53/24/1272
49/21/2058
51/19/969
6179
146
2
YU1EAYU1ANO
48/20/1920
52/21/1092
47/21/1974
54/22/1188
6174
49,100
3
YU3EEAYU1AAX
45/19/1710
56/21/1176
43/21/1806
57/20/1140
5832
4
YT1TYU1HQR
43/20/1720
50/21/1050
40/18/1440
48/19/912
5122
107,135,136,165
5
YT5AYU1AKV
39/19/1482
49/21/1029
41/18/1476
46/20/920
4907
167
6
YT1FZYU1EFG
43/18/1548
38/19/722
46/21/1932
39/17/663
4865
7
YT1HAYU1FJK
43/18/1548
46/18/828
41/17/1394
50/21/1050
4820
8
YU1UOYU1FJK
34/15/1020
32/18/576
38/18/1368
39/21/819
3783
9
YU5RYU1ARC
0/0/0
21/13/273
38/19/1444
43/17/731
2448
10
YT2UYU7KMN
0/0/0
0/0/0
41/18/1476
41/16/656
2132
59
11
YT1KCYU1EFG
14/9/252
28/16/448
6/5/60
24/17/408
1168

C - Jedan operator LP
Pl.
Call
Klub
1 per
QSO/Mpl/Pts
2 per
QSO/Mpl/Pts
3 per
QSO/Mpl/Pts
4 per
QSO/Mpl/Pts
Poena
Odbijene veze
1
YT2TYU1AST
39/20/1560
48/20/960
40/20/1600
38/21/798
4918
126
2
YT8TYU1AAX
37/19/1406
34/20/680
37/19/1406
37/19/703
4195
36
3
YU1UNYU1ACE
42/19/1596
26/15/390
36/21/1512
35/17/595
4093
35
4
YU3AYU7BPQ
42/17/1428
34/18/612
34/19/1292
30/17/510
3842
14,112
5
YT1WAYU1ANO
34/15/1020
33/17/561
41/19/1558
37/18/666
3805
6
YU1YVYU1FJK
33/18/1188
33/16/528
37/18/1332
30/17/510
3558
104
7
YU5DRYU1HQR
31/12/744
32/16/512
30/14/840
44/17/748
2844
92
8
YU1EDYU1FJK
30/13/780
29/16/464
35/15/1050
30/14/420
2714
92,110
9
YT1ACYU1GUV
27/12/648
26/15/390
36/15/1080
27/15/405
2523
28,77,96
10
YT1URYU1ABH
30/14/840
24/15/360
31/14/868
19/12/228
2296
11
YT3TYU1SRS
25/14/700
25/12/300
32/16/1024
15/7/105
2129
97
12
YU1UUUYU1AIF
14/10/280
15/11/165
17/9/306
12/6/72
823
13
YU4GUVYU1GUV
0/0/0
28/16/448
0/0/0
24/12/288
736
14
YT5USSYU1AFV
0/0/0
0/0/0
0/0/0
20/12/240
240

D - Jedan operator samo CW
Pl.
Call
Klub
1 per
QSO/Mpl/Pts
2 per
QSO/Mpl/Pts
3 per
QSO/Mpl/Pts
4 per
QSO/Mpl/Pts
Poena
Odbijene veze
1
YT5DMYU1ACR
47/20/1880
48/20/960
48/21/2016
52/20/1040
3896
134,178
2
YU7GYU7SRV
45/20/1800
51/20/1020
44/21/1848
44/19/836
3648
3
YU6MMYU1KQR
41/19/1558
0/0/0
44/19/1672
0/0/0
3230
4
YT7KMYU7BPQ
39/20/1560
0/0/0
40/20/1600
0/0/0
3160
25,81
5
YU7AOPYU7AOP
40/16/1280
0/0/0
45/20/1800
0/0/0
3080
6
YT3EYU1ACR
43/19/1634
0/0/0
39/18/1404
0/0/0
3038
7
YT5NYU7BPQ
40/17/1360
0/0/0
43/19/1634
0/0/0
2994
37,84
8
YU1KTYU1ANO
38/18/1368
0/0/0
38/17/1292
0/0/0
2660
33,77,80
9
YU3TAYU1SRS
34/17/1156
0/0/0
37/20/1480
0/0/0
2636
34
10
YU5TYU1HFG
39/18/1404
0/0/0
34/17/1156
0/0/0
2560
74
11
YT7XYU7BPQ
38/17/1292
24/14/336
37/17/1258
0/0/0
2550
100
12
YU2VYU7BPQ
34/17/1156
3/3/9
35/14/980
0/0/0
2136
13
YU1MLYU1HFG
35/17/1190
0/0/0
28/12/672
0/0/0
1862
58

E - Jedan operator samo SSB
Pl.
Call
Klub
1 per
QSO/Mpl/Pts
2 per
QSO/Mpl/Pts
3 per
QSO/Mpl/Pts
4 per
QSO/Mpl/Pts
Poena
Odbijene veze
1
YU3DKOYU1AAX
0/0/0
50/18/900
0/0/0
49/19/931
1831
2
YT3TPSYU1IMN
0/0/0
51/19/969
0/0/0
44/18/792
1761
96
3
YU1MIYU1IST
0/0/0
41/19/779
0/0/0
48/19/912
1691
4
YT8WWYU1BBA
0/0/0
46/18/828
0/0/0
44/18/792
1620
82
5
YT7PYU7AOP
0/0/0
47/19/893
0/0/0
44/16/704
1597
48
6
YU1TMPYU1ACR
0/0/0
50/16/800
0/0/0
45/17/765
1565
7
YT2ZZYU1IQR
0/0/0
35/18/630
0/0/0
51/18/918
1548
8
YT4XYU1AFV
0/0/0
48/17/816
0/0/0
44/15/660
1476
9
YU7PEPYU7BPQ
0/0/0
45/16/720
0/0/0
39/19/741
1461
10
YU5PMTYU1SRS
0/0/0
37/16/592
0/0/0
38/16/608
1200
11
YT4ZZYU1IQR
0/0/0
34/20/680
0/0/0
30/17/510
1190
12
YU7YZYU7AJM
0/0/0
29/17/493
0/0/0
38/18/684
1177
13
YT3VLAYU1ACR
0/0/0
31/12/372
0/0/0
43/14/602
974
71
14
YU4BAHYU1FJK
0/0/0
27/16/432
0/0/0
30/18/540
972
15
YU1ANYU1ACE
0/0/0
19/11/209
0/0/0
39/13/507
716
16
YT7DSYU1SRS
0/0/0
21/13/273
0/0/0
26/15/390
663
17
YT5RTEYU1ACR
0/0/0
20/13/260
0/0/0
23/10/230
490
18
YU4URMYU1HQR
0/0/0
15/12/180
0/0/0
19/12/228
408
19
YT5ALXYU1ACR
0/0/0
9/4/36
0/0/0
20/12/240
276

F - Stanice izvan Srbije NON YU
Pl.
Call
Klub
1 per
QSO/Mpl/Pts
2 per
QSO/Mpl/Pts
3 per
QSO/Mpl/Pts
4 per
QSO/Mpl/Pts
Poena
Odbijene veze
1
9A1AA
42/19/1596
39/19/741
37/20/1480
40/19/760
4577
94
2
E77EA
42/20/1680
30/16/480
38/19/1444
34/18/612
4216
23
3
E73X
19/12/456
19/13/247
23/17/782
34/19/646
2131

G - YU radio-klubovi
Pl.
Klub
Pozivni znaciRezultat
1
YU1ANO
YU1EA/6174 YU1ANO/5347 YT7M/4377 YU1A/4204 YT1WA/3805 
23907
2
YU1AAX
YT0Z/5971 YU3EEA/5832 YT0W/4429 YT8T/4195 YT1RA/2090 
22517
3
YU7BPQ
YT5C/4360 YU3A/3842 YT5N/2994 YT7X/2550 YU2V/2136 
15882
4
YU1ACR
YT5DM/3896 YT3E/3038 YU1TMP/1565 YT3VLA/974 YT5RTE/490 
9963
5
YU1HQR
YT1T/5122 YU5DR/2844 YU4URM/408 
8374
6
YU1AKV
YT5A/4907 
4907
7
YU7AOP
YU7AOP/3080 YT7P/1597 
4677
8
YU1HFG
YU5T/2560 YU1ML/1862 
4422
9
YU1GUV
YT1AC/2523 YU4GUV/736 
3259
10
YU1IQR
YT2ZZ/1548 YT4ZZ/1190 
2738
11
YU1ARC
YU5R/2448 
2448
12
YU7KMN
YT2U/2132 
2132
13
YU1IMN
YT3TPS/1761 
1761
14
YU1AFV
YT4X/1476 YT5USS/240 
1716
15
YU1IST
YU1MI/1691 
1691
16
YU7AJM
YU7YZ/1177 
1177
17
YU1EFG
YT1KC/1168 
1168
18
YU1FJK
YU4BAH/972 
972

H - TIMOVI
Pl.
T I M
Pozivni znaciRezultat
1
Corona QSO party
YT3X/6179,   YT2T/4918,   YT1FZ/4865,   YU6MM/3230,   YT7KM/3160,   
22352
2
Pentoda
YT1HA/4820,   YU1UO/3783,   YU1YV/3558,   YU1ED/2714,   
14875
3
West Serbia CC
YU1UN/4093,   YT1UR/2296,   YT8WW/1620,   YU1UUU/823,   YU1AN/716,   
9548

Dnevnici za kontrolu: E78CB  YU7AF  E7C  YU1AAV  YU1XO  

Pronadji

Sledeće takmičenje

Trenutno nema ni jedno takmičenje u najavi.