VHF/UHF/SHF Contesting

Probajte, videćete, nije lako.

САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

SAVEZ RADIO-AMATERA SRBIJE

Pravila za UKT takmičenja

 
Preuzmi pravila u PDF formatu

 

 

1

Organizator takmičenja:

Savez radio-amatera Srbije

 

Termini takmičenja:

 

 

UKT KUP SRS

Maj, prvi pun vikend

2

SEPTEMBARSKO VHF

Septembar, prvi pun vikend

 

OKTOBARSKO UHF/SHF

Oktobar, prvi pun vikend

 

SRS CW VHF

Novembar, prvi pun vikend

3

Vreme takmičenja:

od 14:00 UTC u subotu do 13:59 UTC u nedelju

4

Pravo učešća:

Amaterske radio-stanice koje emituju sa teritorije R.Srbije, uz obavezu poštovanja propisa koji regulišu korišćenje amaterskih radio-stanica.

 

Opsezi:

od 144 MHz do 10 GHz prema važećem band-planu IARU Region 1 i nacionalnim propisima kojima se reguliše rad amaterskih radio-stanica

 

5.1 UKT KUP SRS

144, 432, 1296 MHz i viši opsezi

5

5.2 Septembarsko VHF

144 MHz

 

5.3 Oktobarsko UHF/SHF

432, 1296 MHz i viši opsezi

 

5.4 SRS CW VHF

144 MHz

6

Vrsta emisije:

A1A (CW) , J3E (SSB), F3E (FM), osim SRS CW VHF gde je A1A (CW)

7

Kategorije učesnika:

radio-klubovi uvek učestvuju u kategoriji više operatora

 

 

 

7.1

 

 

 

UKT KUP SRS

A – 144 MHz - više operatora

B – 144 MHz - jedan operator

C - 144 MHz - jedan operator – do 25W

D - 144 MHz – jedan operator - samo PHONE (SSB, FM)

E - 432 MHz – više operatora

F - 432 MHz – jedan operator

G - 1296 MHz

H - 2,3; 5,6; 10 GHz

 

7.2

 

Septembarsko VHF

A – 144 MHz - više operatora

B – 144 MHz - jedan operator

C - 144 MHz – jedan operator – samo PHONE (SSB, FM)

7.3

Oktobarsko UHF/SHF

A – 432 MHz - više operatora

B – 432 MHz - jedan operator

C – 1296 MHz – više operatora

D – 1296 MHz – jedan operator

E – 2,3 GHz – više operatora

F – 2,3 GHz – jedan operator

G – 5,7 GHz – više operatora

H – 5,7 GHz – jedan operator

I – 10 GHz – više operatora

J – 10 GHz – jedan operator

7.4

SRS CW VHF

A – 144 MHz - više operatora

B – 144 MHz – jedan operator

 

 

8

Razmena

U vezama se razmenjuje: pozivni znak, RS/T, redni broj veze koji počinje od 001 na svakom opsegu posebno i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi, WW QTH lokator.

Podaci koji se u vezi razmenjuju (pozivni znak, RS/T, redni broj veze i QTH lokator) moraju biti predati, primljeni i potvrdjeni (potvrdjen prijem) na opsegu gde je veza započeta i to isključivo u toku trajanja veze.

 

9

 

Poeni

Svaka ispravna veza donosi jedan poen po kilometru rastojanja (1 km = 1 poen) na svakom opsegu. Ne računaju se poeni za veze održane posredstvom repetitora, satelita, meseca i slično.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Dnevnici

a) - Takmičarski dnevnik vodi se posebno za svaki opseg i mora da sadrži sledeće: datum, vreme UTC, pozivni znak korespodenta, razmenjene RS/T, razmenjene redne brojeve veza, WW QTH lokator, QRB poene.

b) - Dnevnik se, isključivo u EDI formatu, dostavlja preko servera za prijem dnevnika na adresi https://radiosport.yu1srs.org.rs/UKT/index.php/slanje-dnevnika  najkasnije 7 dana po završetku takmičenja, odnosno do nedelje u 22:00 UTC.

c) – Isključivo usled eventualnih tehničkih problema uzrokovanih nemogućnošću pristupa serveru, dnevnik je moguće poslati na na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d) - Dnevnici koji stignu posle roka na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. imaće status dnevnika za kontrolu.

e) - Prijem dnevnika poslatog preko servera biće potvrdjen odmah na e-adresu datu prilikom slanja dnevnika.

f) - EDI fajl kod koga su u zaglavlju ispravno popunjena sva polja zamenuje zbirni list (Prilog: objašnjenje linija u EDI fajlu).

g) - Dnevnici koji ne budu sadržali ispravne podatke o kategoriji (PSect=), biće rasporedjeni u kategorije u skladu sa ovim pravilima.

11

Rezultati

- Prijavljeni rezultati biće objavljeni najkasnije 12 časova po isteku roka za slanje dnevnika.

- Rezultati takmičenja biće objavljeni najkasnije 4 meseca od objavljivanja prijavljenih rezultata.

- Prethodno će biti objavljeni nezvanični rezultati i liste grešaka (ERR fajl) na koje je moguće uložiti eventualnu žalbu u roku od 5 dana na e-adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

O objavljenim rezultatima učesnici će biti obavešteni preko e-mail grupa SRS/SRV ili će dobiti poruku sa obaveštenjem na e-adresu sa koje je poslat dnevnik.  

- Pregled primljenih dnevnika (cross checking) obaviće se u skladu sa pravilma IARU R1, a plasman po kategorijama u skladu sa pravilima takmičenja.

- Svi rezultati biće objavljeni na sajtu Saveza radio-amatera Srbije: http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/UKT/ .

 

 

12

Diplome i nagrade

Svi učesnici dobijaju elektronsku PDF diplomu, koju mogu da preuzmu na web stranici sa rezultatima.

Nagrade mogu biti dodeljene najbolje plasiranim učesnicima, a u skladu sa mogućnostima organizatora.

Učesnik u takmičenju koji se plasirao na jedno od prva tri mesta može samostalno obezbediti donatora za nagradu.

Nagrade se mogu dodeliti samo članovima Saveza.

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Ostale odredbe

- Svaki učesnik dužan je da se pridržava band-plana IARU Region 1 i nacionalnih propisa kojima se reguliše korišćenje amaterskih radio-stanica.

- Jednom izabrana lokacija, kategorija i pozivni znak u takmičenju ne mogu se menjati.

- Dozvoljeno je samo pasivno korišćenje dx-klastera.

- U slučaju kršenja pravila takmičenja prekršiocu se može izreći javna opomena ili staviti van plasmana (diskvalifikacija). Stavljanjem van plasmana učesniku se može uskratiti pravo učešća u narednom takmičenju.

- Slanjem ispravnog takmičarskog dnevnika smatra se da učesnik u potpunosti prihvata ova pravila.

- Za tumačenje ovih pravila kao i za sve primedbe na tok takmičenja i rezultate nadležna je Radna grupa za UKT Saveza radio-amatera Srbije.

2021-04

2022-05

SAVEZ RADIO-AMATERA SRBIJE

http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/UKT/

 PRILOG

objašnjenje linija u EDI fajlu sa primerom

 [REG1TEST;1]

TName=IARU VHF          (naziv takmičenja)

TDate=20201003;20201004 (datum početka;datum završetka)

PCall=YT9XYZ            (pozivni znak korišćen u takmičenju)

PWWLo=KN04LL            (QTH lokator korišćen u takmičenju)

PExch=

PAdr1=

PAdr2=

PSect=                  (oznaka kategorije)

PBand=1,3 GHz           (frekvencijski opseg)

PClub=                  (naziv RK, ukoliko je klubski znak naveden u liniji PCall=)

RName=                  (ime i prezime odgovornog operatora)

RCall=                  (pozivni znak odgovornog operatora)

RAdr1=                  (adresa odgovornog operatora)

RAdr2=                  (adresa odgovornog operatora)

RPoCo=                  (PTT broj mesta odgovornog operatora)

RCity=                  (PTT broj mesta odgovornog operatora)

RCoun=Serbia

RPhon=

RHBBS=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       (e-adresa odgovornog operatora)

MOpe1=                  (pozivni znaci operatora)

MOpe2=                  (pozivni znaci operatora)

STXEq=IC-706            (predajna oprema)

SPowe=100               (snaga predajnika u W, jedinicu W ne treba upisivati)

SRXEq=TS-2000           (prijemna oprema)

SAnte=9 el. YAGI        (antena-antene)

SAntH=8;750             (rastojanje antene od tla;nadmorska visina tla, ne treba upisivati m)

CQSOs=126;1             (programski generisan broj veza)

CQSOP=56562             (programski generisan broj poena)

CWWLs=44;0;1            (programski generisan broj QTH polja)

CWWLB=0

CExcs=0;0;1

CExcB=0

CDXCs=14;0;1            (programski generisan broj DXCC zemalja)

CDXCB=0

CToSc=56562             (programski generisan broj poena)

CODXC=DK9XX;JO50XP;979  (najbolji QRB - programski generisan)

[Remarks]

 

Copyright: YU1SRS@2016 designed by YT1WA